מאפייני הטכנולוגיות והמרחב המקוון

מאפייני הטכנולוגיות והמרחב המקוון

חזרה לדף ראשי אתיקה ו-ICT

עידית אבני ודר' אברום רותם, 2010

המקורות המצוטטים כאן מופיעים לפי א"ב בדף אינטראקציה מקוונת – מקורות ומאמרים בהם מרוכזים כל המקורות למאפיני סביבה מקוונת.

א. מושגים החל מחדירת המחשב למודעות הציבורית בשנות ה- 80 של המאה ה-20, ישנם ניסיונות רבים לטקסונומיות של מאפייני הטכנולוגיות והמרחב המקוון. קל להתייחס למאפיינים לאור מושגים מרכזיים של סביבה מקוונת (טבלה 1): . טבלה 1 מושגים מרכזיים של סביבה מקוונת
התלכדות טכנולוגית – convergence

התלכדות טכנולוגית (Jenkins, 2006) וכינויים דומים אחרים כמו "שימוש במדיות מרובות". הכוונה לאיחוד שירותים, כלים וסביבות מקוונים תחת סביבה אחת.

גלובליזציה

מנקודת מבט תודעתית של המשתמש בטכנולוגיות ובמרחב המקוון, הוא חווה הרחבת גבולות ואף העדר גבולות לאינטראקציה, פרסום והפצה כך שכל העולם נעשה "כפר אחד קטן" וגלובלי.

נגישות וזמינות

נגישות (Availability) וזמינות (Accessibility) הם המאפיינים המהותיים של המרחב המקוון. נגישות לכל אחד, לכל מידע, מכל מקום ובכל זמן באמצעות רשת האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות, בעזרת משאבים אישיים או ציבוריים, חפיצים שונים, מכשירים סלולריים, פשוטים יחסית ושווים לכל נפש.

אינטראקטיביות

אינטראקטיביות היא מימוש קשר עם חומרים וחיברות (Socialization). ההדדיות ופעולת הגומלין בין המשתתפים מתאפשרת במגוון סוגי אינטראקציה, אישית, אינטימית, קבוצתית, ציבורית, באופן סינכרוני  ואסינכרוני, כאשר היא סמויה או גלויה לכל (רפאלי, 2009).

קישוריות והפניות (היפרטקסט)

ארגון המידע והנגישות אליו מתנהל באמצעות קישוריות והפניות (הייפרטקסט), המאפשרים אינסוף נתיבי קריאה שונים על פי בחירה אישית (שראל, 2003; כשר, 2009).

שקיפות

חלק גדול מהמידע ומהאינטראקציות מתנהלים באופן פתוח ושקוף לכל. העולם ככלל הופך יותר ויותר לשקוף, ואור השמש הציבורי מאיר מה שהיה עד לא מזמן מידע חסוי, עמום ולא ניתן לנגישות.

. ב. מאפינים מאפייני הטכנולוגיות והמרחב המקוון ניתנים לארגון בדרכים שונות. כאן בחרנו למיין אותם סביב המהויות של המרחב הדיגיטאלי שהם מידע ואינטראקציה. התכונות של כל אחד מהם מאפשרים לבצע מגוון פעולות שלא היה ניתן לבצען ללא הטכנולוגיות ובוודאי שלא בעוצמה, בהיקף ובדרכים בהם הן מתאפשרות בזכות הטכנולוגיות והמרחב המקוון.

ב.1 מאפייני מרחב מקוון בהקשר של מידע

נגישות וזמינות נגישות למידע ללא הגבלת זמן ומקום באמצעות קישור לאינטרנט, כולל אלחוטי ( ( Wi-Fi, או בתקשורת סלולרית באמצעות חפיצים שונים. כך מתחבר האדם למידע ממגוון סוגים, מקבל עדכונים בזמן אמת, מגיע למידע אישי ופרטי, נחשף למידע ציבורי ויכול לפרסם מידע כרצונו.
שקיפות שקיפות- שני הבטים למושג: האחד – המידע המוצג ברשת הוא נגיש גם לאלה שלא מיועד להם. השני – הצגת מידע ציבורי לכל, ופרדיגמות חדשות, שחלקן משנות סדרי בראשית, של התנהלות בסביבה שקופה.
הפקה כיום כל אדם יכול להפיק מידע באמצעים ביתיים הכוללים מחשב, כלי תוכנה ייעודיים לשם הפקה ומדפסת: גרפיקה, עריכת קול, עריכת ווידאו, הפקת מסמכים, חוברות, כרזות, עיתון ואף ספרים.
פרסום והפצה כל אדם יכול לפרסם ולהפיץ מידע שברשותו לקהל ייעודי או לכלל הציבור, באמצעות הכלים המקוונים השיתופיים וכמעט ללא עלות.
עיצוב דינמי של מידע ניתן לעצב, להוסיף, לערוך, לשנות ולעדכן, כל סוג מידע ברשת, בכפוף להרשאות עיצוב. פעולות אלו מתאפשרות בהוספת והתיחסות למידע בכלי הדור הראשון של הרשת (תגובות, דיונים מקוונים) ובעריכה אקטיבית של מידע בכלי הווב 2.0 (כמו הוויקי, ונגזרותיו, והרשתות החברתיות לסוגיהן).
שיתופיות שיתוף במידע אישי בכלים השיתופיים. סינרגיה של מידע של יחידים באמצעות הבניית מידע שיתופית  למידע ציבורי ברשת.
הפניות ניהול מידע מקושר כביטוי של חשיבה מסתעפת אישית השמור ברבדים סמויים כשהנגישות אליו נעשית באמצעות הפניות – Links.
אחסון, תיעוד ואחזור ניהול מידע אישי וארגוני במרחב מקוון באמצעות תיעוד, תיוג וקטלוג המאפשרים אחזור יעיל של מידע.
מנגנוני בקרה, מעקב והגנה
  • בקרה – זיהוי המשתמש שהעלה או עדכן מידע. נגישות סלקטיבית באמצעות הגבלה, סינון או חסימה על פי קריטריונים שונים.
  • מעקב – מעקב ואיסוף מידע אישי לאפיון פרופיל משתמש לצרכים שונים. הרשת מאפשרת מעקב מרחוק, באמצעות מצלמות, מיקרופונים, וכל סוג של מידע טכסטואלי ואחר המשתנע ברשת.
  • הגנה – אמצעי הגנה ואבטחת מידע בפני לא מורשים.
. ב.2 מאפיני מרחב מקוון בהקשר של אינטראקציה ראו מאפייני האינטראקציה המקוונת כאן. .

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.